Co má umět předškolák?

Co má umět předškolák?

Čtení a psaní je základním pilířem pro jakékoliv další vědění. Učení se děje skrze jazyk, který dítě musí perfektně ovládat v mluvené podobě. Pokud to tak není, těžko se může naučit správně číst, nebo psát. Co tedy zajistí dítěti perfektní ovládání mluvené řeči a hladký nástup do školy? Než odpovím na otázku, musíme si uvědomit, jaké nároky jsou na dítě kladeny v první třídě.

V prvních měsících školní docházky čeká na školáka nejtěžší úkol – nejen seznámit se s písmenky, ale navíc ještě se je naučit kombinovat do slabik, slov, vět. Prvňáček tedy musí mít především perfektně rozvinuté zrakové a sluchové vnímání, aby tento nápor nových informací vstřebal.

V předškolním věku má mnoho dětí špatnou výslovnost – není to ale hlavní kritérium, kvůli kterému by dítě mělo dostat odklad školní docházky. Nevadí, když písmenko vysloví chybně. Rodič i učitel snadno pozná, zda dítě ve čtení chybuje proto, že písmenko nerozliší zrakem nebo proto, že ho neumí vyslovit.

Chyba ve výslovnosti

Stačí se dítěte zeptat: „Kde je R a kde je L?“ Pokud dítě ukáže na správné písmeno, chyba je pouze ve výslovnosti, ne ve sluchovém vnímání. Také schopnost sluchového rozlišování dvou hlásek můžeme snadno otestovat otázkou, jestli R a L zní stejně. Pokud odpoví kladně, jeho sluchové vnímání je oslabené.

Chyba na úrovni zrakového rozlišování

Naopak pokud obě hlásky sluchem rozeznat umí, chyba při čtení je na bázi zrakového rozlišení. Při chybě ve zrakovém vnímání musí paní učitelka cíleně podporovat v rozvoji předčtenářských zrakových dovedností.

Co tedy musí umět předškolák, aby při čtení a psaní uspěl?

V průběhu předškolního roku se věnuje nejvíce času zrakovému vnímání, úchopu tužky a grafomotorickým dovednostem. K tomu najdete spoustu materiálu v knihkupectvích i na internetu.

Na jednu zásadní věc se ale často zapomíná. A tím je právě sluchové vnímání. Je velká škoda, že k jeho procvičování mnoho pomůcek nenajdete. Sluchové vnímání je totiž základní stavební kámen nejen správné formy mluvené řeči, tedy výslovnosti, ale i základním předpokladem pro úspěšné osvojení psané formy jazyka, tedy čtení a psaní. Vyzrálé sluchové vnímání je klíčovou dovedností dítěte předškolního věku. Pokud dítě umí sluchem rozlišit hlásky ve slově, tak mu půjde čtení a psaní samo.

Jak sluchové vnímání ovlivňuje správné čtení?

Pokud chce dítě slovo HAD přečíst, začne s jednotlivými písmeny. Ty musí nejprve poznat zrakem a spojit je se správným zvukem. Jednotlivá přečtená písmenka musí dítě umět spojit dohromady, a to pomocí sluchu. Slyší H-A-D a musí vědět, že dohromady je tato kombinace hlásek přesně v tomto pořadí – HAD. Musí si písmenka zapamatovat (sluchová paměť) a spojit je dohromady ve smysluplné slovo (sluchová syntéza). A to jsme teprve ve fázi čtení slov. Poté přichází na řadu věty. Tady si dítě musí navíc zapamatovat dvě i více přečtených slov a spojit je opět dohromady, aby mu věta dávala smysl a pochopilo ji. Není to jednoduché, že? A teď si představte, jak to vypadá při čtení delších textů. Pokud si je dítě nepamatuje, je potřeba hledat příčinu ve sluchové paměti.

Jak sluchové vnímání ovlivňuje správné psaní?

Při psaní se samozřejmě dítě musí naučit nejprve písmenko napsat. To zvládne tak, že umí správně držet tužku, má dobrou zrakovou paměť a koordinaci oko – ruka. Pak je schopné písmenko více či méně kvalitně přepsat. Pak přichází na řadu psaní slov. Opět je tu důležitá sluchová paměť a sluchová analýza. Dítě musí vědět, jak jdou písmena ve slově za sebou. Pokud selhává sluch při psaní, dítě nedokáže udržet správnou sekvenci písmen. Ve slově pak mohou být písmena přeházená nebo chybět úplně. Co se děje ve chvíli, kdy přichází na řadu všemi „oblíbený“ diktát? Dítě musí slovo slyšet, zapamatovat si ho a pak ho správně napsat, tedy vybavit si jedno písmenko za druhým.

Děti mohou mít skvělé zrakové vnímání nebo dobře držet tužku, ale pokud je problém se sluchem, budou mít potíže při čtení a psaní. Bez vyzrálého sluchového vnímání se dítě ve škole jednoduše neobejde.

Fonematické uvědomování a škola

Jak už bylo řečeno, pokud dítě nemá dobře rozvinuté sluchové vnímání – schopnost dělit slova na slabiky a hlásky a zase je spojovat – bude mít při nácviku čtení a psaní nemalé potíže. Pokud dítě nepoznává jednotlivé hlásky, výsledné slovo mu nedává smysl. Zároveň ho také špatně napíše.

Děti nejčastěji zaměňují měkké a tvrdé hlásky – ď,ť,ň a d,t,n – často říkají dedeček místo dědeček apod. Dále chybují při použití sykavek – c,s,z a č,š,ž – pak můžeme slyšet slova např. šušenka místo sušenka. Častou chybou také bývá špatné rozlišení délky samohlásek. To se více projevuje právě při psaní, kdy dítě ne a ne napsat ve slově např. máma čárku nad prvním á.

Proč je vyzrálý sluch tak zásadní

Vyzrálé sluchové vnímání, sluchová paměť a sluchové rozlišování umožňuje dítěti naučit se správně číst a také psát.

Sluchové vnímání zásadním způsobem ovlivňuje úspěšnost dítěte v první třídě. Umožňuje mu:

  • Osvojit si hlásku neboli zapamatovat si zvuky, které se vztahují k jednotlivým písmenům.
  • Skládat a rozkládat slabiky neboli uvědomit si, že slabika LU se skládá z písmene L a U a že L a U tvoří slabiku.
  • Čtení slov po slabikách neboli pochopit, že LU a PA tvoří slovo LUPA.
  • Čtení vět neboli spojovat přečtená slova a pochopit jejich význam.
  • Pochopit text neboli, zapamatovat si, o čem čtu.
  • Zvládnout výpočty v matematice neboli zapamatovat si přečtené zadání matematického úkolu a pochopit ho.
  • Plnit řadu úkolů jdoucích za sebou neboli zapamatovat si zadání typu: vyndejte slabikář a otevřete si ho na straně pět a podívejte se na obrázek vpravo nahoře.
  • Napsat řadu písmen nebo slov při diktátu neboli zapamatovat si promluvu slyšené spojit se zrakem a pohybem.
  • Orientovat se ve školním procesu, školních prostorách, zvládnutí komunikace a sociální interakce se spolužáky i pedagogem.
  • Osvojit si informaci ve všech školních předmětech neboli využít schopnost číst k rozšíření svého vzdělání.

Má váš předškolák všechny zmíněné předpoklady? Pak je to skvělé a nemusíte se ničeho obávat. Pokud máte pochybnosti, že všechno ještě není tak, jak by mělo být, nezoufejte. V naší škole se v průběhu prvního půl roku intenzivně věnuji rozvoji předčtenářských dovedností jak zrakových tak sluchových. Tuto schopnost rozvíjím s dětmi i v rámci logopedické nápravy.

Těším se na práci s Vašimi prvňáčky

Mgr. Jitka Jindáčková, třídní učitelka 1. ročníku
speciální pedagog – logoped