Informace k  provozu školy od  12. 4. 2021

Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je umožněna přítomnost a vzdělávání všech žáků 1. stupně v naší základní škole.

Výuka bude probíhat dle řádného rozvrhu.

Výuka plavání a zpěv, tělesná výchova – Ne

Speciálně-pedagogická péče pro žáky ohrožené školním neúspěchem od 13:00 (po-čt) a logopedická péče bude probíhat podle domluvy.

DRUŽINA: ANO – za dodržení homogenity skupin stejných jako ve třídě.

OCHRANA NOSU A ÚST u žáků ZŠ: chirurgická rouška/respirátor

TESTOVÁNÍ: Povinné neinvazivní testování pro ZŠ – antigenní testování 2x týdně, viz info níže.

VSTUP A POHYB TŘETÍCH OSOB: Vstup třetích osob (mimo děti, žáky, studenty či zaměstnance) v době provozu školy nebo školského zařízení – pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi, žáky či studenty.

INFORMACE K TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ OD 12.4.2021

Přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování s negativním výsledkem.

Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

Pokud se, žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání.

Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit žák, pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.

V případě testování žáků 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit a musí doložit negativní AG test). 

Testování žáků proběhne, kteří navštěvují ranní družinu, budou testováni v ranní družině. Ostatní budou testování 1. vyučovací hodinu vždy v kmenové třídě. Testování  žáků bude probíhat pravidelně 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek.

Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Podrobné informace lze dohledat na https://www.msmt.cz.