Pravidla pro návrat žáků k 1. 9. 2021 – ZŠ a Kačice

                                             Základní škola a Mateřská škola Kačice

                                                  Čelechovická 105, 273 04 Kačice

                 Pravidla pro návrat žáků k 1. 9. 2021 – ZŠ a Kačice

               Tato pravidla vycházejí z manuálu MŠMT ze dne 17. srpna 2021

  1. Vstup do školy

Každá osoba (děti, žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to buď rouškou, nebo respirátorem FFP2.

Při vstupu do budovy dodržujte rozestupy a proveďte dezinfekci rukou.

  • Preventivní screeningové testování

Testování žáků bude probíhat formou antigenních testů. Testování na naší škole proběhne

1., 6., a 9. září pro 2. – 5. ročník

2. září pro 1. ročník –  za pomoci rodičů

Preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19. testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví:

  • použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole
  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech školy
  • nesmí zpívat

veškeré informace jsou uvedeny v dodatku ke Školnímu řádu.

Uvedená opatření budou v platnosti pop dobu trvání screeningového testování.

V případě pozitivního výsledku testu bude tento žák odeslán do izolační místnosti, kde za přítomnosti zaměstnance školy vyčká na příchod zákonného zástupce. Škola vydá zákonnému zástupci potvrzení. Zákonný zástupce žáka je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým  dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace, potvrzení o ukončení izolace vydá poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

V Kačici dne 27. 8. 2021                                             Mgr. Jitka Jindáčková, ředitelka školy