Zahájení školního roku 2021/2022

Vážení rodiče,

všechny Vás zdravím v novém školním roce. Bohužel situace nedovoluje, abychom se všichni setkali na společném zahájení v naší tělocvičně, jak tomu celá léta bývalo. Dovoluji si Vám touto cestou sdělit nejdůležitější informace.

Ke změnám v pedagogickém sboru nedochází. Já budu i nadále vyučovat 1. ročník, p. učitelka Barešová 2. a 3. ročník, p. učitelka Hrabalová 4. a 5. ročník.  Výuka Aj připadá p. učitelce Viktorové, stejně tak jako výchovy Prv v 1. ročníku, Pč 2. a 3. ročník, Tv 4. a 5. ročník. Bohužel kolegyně p. Barešová ze zdravotních důvodů bude ve škole měsíc září chybět a její hodiny během měsíce září převezme p. Viktorová. Já dočasně převezmu speciálně pedagogickou péči. Paní učitelka Hrabalová bude mít 2x týdně kroužek doučování pro žáky, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem. Já dále samozřejmě budu pokračovat i v logopedické nápravě. Přesný rozvrh,  které dny to budou, vám samozřejmě včas sdělím. Pokud budou Vaše děti ve školní družině, není na logopedii již vaše přítomnost nutná, sama si je budu průběžně vyzvedávat.

Oddělení školní družiny budou v provozu denně. Vedoucí vychovatelka p. Veronika Hlušičková ukončila studium na Ped F UK Praha – obor pedagogika volného času. Provoz ŠD zůstává nezměněn. Od 6:30 do 7:30 hod. V 7:00 se zavírá škola a otevírá se v  7:25 hod. Přihlášky žáci obdrží hned 1. den a potřebné formality si p. vychovatelka vyřídí sama. Platba za ŠD probíhá přes účet (je na webu školy). Pouze ranní družina 150 Kč, celodenní provoz 500 Kč. Je třeba uhradit do 15. 9. a platbu za 2. pololetí do 15. 2. Provoz školní družiny pokračuje v 11:25 – 15:00 hod. Pokračuje od 15:00 do 17:00 hod. Paní vychovatelky mají tematicky zaměřené programy na každé odpoledne (viz web školy).

Rozvrh hodin pro jednotlivé ročníky je již zveřejněn na webových stránkách. Pouze 1. ročník bude mít rozvrh tzv.“zvykací“. Ve čtvrtek a pátek budou mít prvňáčci jen do 9:30, pak si je můžete vyzvednout a odvést nebo mohou zůstat ve školní družině do oběda po obědě jít s doprovodem domů   nebo  mohou zůstat dle vaší potřeby ve školní družině. Podrobněji si vše ujasníme 1. 9. ve škole. V žádném případě děti samotné ze školy nikdy nepouštíme, vždy si je vyzvedává pověřená osoba  s písemným pověřením zákonného zástupce.

Obědy budou k dispozici již od 2. 9. Jídelní lístek je vyvěšen v šatně. Přihlášky děti dostanou první den, je třeba do druhého dne přinést vyplněné. Obědy se platí přes účet (č. účtu je na webu). Výjimečně je možná platba v hotovosti v kanceláři u vedoucí školní jídelny p. Němečkové. Koncem každého  měsíce děti  dostanou lístečky s částkou, kterou bude třeba uhradit. Do 15. dne v měsíci, výjimečně  do 20. dne. Obědy se ze školy nevynášejí pouze první den, když dítě odejde k lékaři nebo onemocní a oběd má již přihlášen. Dbejte prosím na odhlašování obědů v době nepřítomnosti žáka ve škole, denně do 8:00 hod., poté není již brán ohled a oběd se musí uhradit! Odhlašování je možné přímo ve školní kuchyni, nebo telefonicky třídnímu vyučujícímu, SMS, e-mailem. Když víte předem, že bude dítě chybět, oznamte  to prosím včas.

Naše škola dále pokračuje v projektu „Ovoce a mléko“ do škol. Každý týden žáci dostanou zdarma mléko a sezónní ovoce a zeleninu.

Několik všeobecných informací na závěr. Podrobné informace žáci obdrží ve třídách od svých vyučujících.

 • Rodiče prvňáčků absolvují hned 1. den krátkou informativní schůzku ve třídě,
 • vyzvednutí zápisních lístků do školní družiny u p. vychovatelky
 • žáci budou průběžně seznámeni se školním řádem, rodiče prvňáčků se s ním seznámí na webových stránkách a svým podpisem potvrdí, s dětmi si o pravidlech školní řádu budeme také  povídat,
 • testování bude probíhat 1. 6. a 9. 9. pro 2. – 5. ročník
 • prvňáčci se budou testovat 2. 9. prosím tímto o Vaši účast na testování
 • přezůvky musí být pevné – nesmí být pantofle, nesmí se vyzouvat a nesmí mít černou podrážku (mohou být sandálky  ještě z léta, zdravotní obuv)
 • během 1. týdne si nanosit pomůcky dle seznamu, který žáci obdrželi s vysvědčením a prvňáčci se zápisem
 • veškeré učebnice a sešity jsou zdarma
 • zákaz používání mobilů, v hodinách musí být vypnutý ve výjimečných případech se souhlasem vyučujícího, možno si ho uložit v ředitelně,
 • kroužky budou probíhat od měsíce října. Obdržíte včas přesné informace, (zatím jsou kroužky povoleny).
 • Pravidla, kdy a jak používat roušky  jsou také zveřejněna na webových stránkách. V případě, že žák zapomene náhradní roušku či respirátor, ohlásí to paní učitelce a ta mu dá náhradní (zásobu máme),
 • prosíme, aby žáci měli vždy po ruce dostatek kapesníků (možno  mít tahací v krabičce  a tu si nechat v lavici),
 • z hygienických důvodů nejsou povoleny látkové ručníky – dávejte svému dítěti vlhčené ubrousky.

S rodiči prvňáčků vše proberu ve třídě, kde se sejdeme 1. 9. v 7:45 hod. Ostatní žáci se sejdou ve svých kmenových třídách 1. 9. v 7:45 hod.

                                            Těším se 1. září na viděnou

V Kačici dne 29. 8. 2021                                               Mgr. Jitka Jindáčková, ředitelka školy