Zápis do 1. ročníku

Vážení rodiče,

Termín zápisu do 1. ročníku Základní školy a Mateřské školy Kačice pro školní rok 2023/2024 byl stanoven na tyto dny:

úterý 4. dubna 2023 a středa 5. dubna 2023

vždy od 14:00 do 16:30 hodin.

Zápisu se zúčastní děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a děti po odkladu školní docházky.

Zákonný zástupce je podle §36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v kalendářním roce, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Podle §36 odst. 3 začíná povinná školní docházka počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může na základě §37 odst. 1 zákonný zástupce písemně požádat do 31. května 2023 o odklad povinné školní docházky.

Odklad školní docházky

Zákonný zástupce dítěte požádá o odklad povinné školní docházky, vyplní žádost o odklad povinné školní docházky (možnost stažení dokumentu). Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky společně se žádostí, musí tak učinit nejpozději do 31. 5. školního roku 2021/2022. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší 8. rok věku.

Předčasné přijetí ke školní docházce

věk dítěte 5 let k 31. 8. 2023

Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce doloží příslušná vyjádření:

  • Dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2023 – zákonný zástupce doloží vyjádření Školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
  • Dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 31. 8. 2024 – zákonný zástupce doloží vyjádření ŠPZ + odborného lékaře

Rodiče, kteří nemohli doručit žádost ve vyhlášeném termínu, mohou tak učinit individuálně, nejpozději však do 30. dubna 2023.

 Kritéria pro přijetí:

  • Děti s místem trvalého bydliště v obci Kačice
  • Děti po odkladu povinné školní docházky s trvalým bydlištěm v obci Kačice
  • Školu navštěvuje starší sourozenec dítěte a dítě má trvalý pobyt mimo území Kačice
  • Děti s trvalým pobytem mimo území Kačice

Pro školní rok 2023/2024 bude přijato z kapacitních důvodů maximálně 20 žáků.

                                                    Mgr. Jitka Jindáčková, ředitelka ZŠ a MŠ Kačice