Historie

Historie a současnost základní školy v Kačici

Základní škola v obci Kačice, okres Kladno má poměrně bohatou historii.

Původně děti z obce docházely do školy ve Stochově. Vzhledem k tomu, že v zimě bylo pro děti poměrně obtížné docházet do Stochova pěšky kvůli počasí a výuky se tedy moc nezúčastňovaly, usnesli se v roce 1883 občané obce Kačice, že zřídí školu pro svoje děti doma. A tak „na základě příznivého odporučení svolila c. k. zemská školní rada za předsednictví jeho excellence pana barona Krause, místodržitele království Českého, ku vyškolení a ke zřízení dvoutřídní obecné školy v Kačici vysokým vynesením ze dne 3. června 1884“.

V té době byly v obci 104 domy a 690 obyvatel. Místní školská rada dostala za úkol postarat se, aby byla škola postavena. Ihned vypsala konkurz na stavbu budovy školy, která měla původně stát na místě obecního domu uprostřed vsi, ale blízko stál mlýn a občané se nemohli na místě pro školu shodnout, byla její budova tedy postavena na severním konci vsi. Na základě výsledku konkurzního řízení byla stavba budovy i zařízení školním nábytkem svěřena staviteli panu Antonínu Fričovi ze Slaného. Finanční částka měla činit 11.100 zlatých. Dále byla částka navýšena o 900 zlatých za postavení hospodářského stavení, zdi a plotu kolem zahrady a studny. Dodatečně pak ještě na vícepráce bylo povoleno vyčerpat 300 zlatých. Tesařské práce udělal kačický rodák pan Václav Náprstek. Celkový náklad na školu nakonec činil 12.915 zlatých a poslední splátka byla splacena 1. ledna 1888. „Stavba školy ukončena v r. 1885 a konanou kolaudační komisí dne 20. srpna 1885, při které byli přítomni pp. František Wenig, c. k. inspektor, Dr. A. Slavík, okres. lékař, Norbert Sadil, c. k. okresní ingeniem a místní školní rada z Kačice, uznána stavba za přesně dle zdělaného plánu zhotovenou účelu svému vyhovující a za práci solídní.“ C. k. zemská školní rada povolila otevření školy dne 1. ledna 1886.

Prvním řídícím učitelem v obecné škole v Kačici byl Theodor Trousílek. Vyučování v této škole začalo 2. ledna 1886.

Školní rok 1886 – 1887 začal 15. září 1886 a v jeho závěru navštěvovalo obě otevřené třídy celkem 66 hochů a 48 dívek.

Současnou podobu získala budova základní školy v 60 letech minulého století.

Základní škola Kačice je součástí výchovně vzdělávací soustavy ČR. Je školou málotřídní s pěti ročníky ve třech třídách. 1. ročník je vždy samostatně v pracovně č. I, společně do jedné pracovny č. II jsou sloučeny 2. a 3. ročník a v č. III je umístěn 4. a 5. ročník. Žáci využívají při výuce ještě učebnu počítačovou č. IV a tělocvičnu v budově školy. Kapacita základní školy je 60 žáků a navštěvují ji převážně žáci z obce Kačice, ale také jsou žáci dojíždějící z okolních vesnic (Stochov, Čelechovice, Drnek). Součástí základní školy je školní družina s kapacitou 25 žáků. Jsou zde umísťováni především žáci z nižších ročníků, jejichž rodiče jsou oba zaměstnáni a žáci dojíždějící. Školní družina pracuje v samostatné místnosti v budově. Paní vychovatelka zde pracuje s dětmi podle vytvořeného vlastního Školního vzdělávacího programu pro školní družinu. Další součástí základní školy je školní jídelna s kapacitou 60

jídel. Zajišťuje obědy a pitný režim pro žáky během celého dne.

V 1. patře budovy základní školy jsou tři místnosti – kmenové třídy, potom místnost pro pobyt žáků ve školní družině, počítačová pracovna a ředitelna školy s kabinetem. V přízemí je umístěna šatna, sociální zařízení, tělocvična, školní kuchyně s jídelnou, kanceláří pro vedoucí školní jídelny a se skladem potravin. Ve sklepních prostorách se nachází plynová kotelna, sklep na brambory a dílna sloužící k drobné údržbě budovy. Budova je barevně vymalována, její prostory působí velmi útulně, protože na bohaté barevné výzdobě místností i chodeb se podílejí sami žáci svými výtvarnými pracemi a stále tak dotvářejí a doplňují „Školní galerii“. Pracovny jsou prostorné, v každé z nich je umístěn koberec využívaný k odlehčení při výuce a především k relaxaci žáků. Nyní má škola již kvalitně zbudované hygienické zázemí – šatny i WC – v souladu s hygienickými normami. K pohybovým aktivitám, veřejným a kulturním vystoupením žáci využívají tělocvičnu v budově školy, ale i přírodní venkovní prostory kolem ní a hřiště, které je umístěno nedaleko školy u místní sokolovny. V době přestávek tráví žáci čas ve všech jim přístupných prostorách budovy, za vhodného počasí tráví velké přestávky mimo budovu v okolí školy pod dozorem pedagogů. Na začátku každé velké přestávky jdou žáci pod dozorem svačit do školní jídelny, kde současně vypijí podané nápoje a teprve potom odcházejí ven. V počítačové pracovně, školní družině, IV. třídě a v ředitelně školy jsou umístěny počítače, celkem 11 stanic, které tvoří školní síť a jsou bezdrátově připojeny k internetu, rychlost připojení sítě je 8MB/s. Lze používat kopírku, černobílou i barevnou tiskárnu, scanner a digitální fotoaparát. V roce 2008 byla zakoupena na náklady obce interaktivní tabule a umístěna v počítačové pracovně. Zde je umístěn i televizor, video a hifivěž. Ředitelna školy slouží zároveň i jako sborovna, protože nízký počet pedagogických pracovníků nevyžaduje samostatnou místnost. Materiální vybavení základní školy je dostatečné, ale stále je zdokonalováno dle potřeb výuky a především dle finančních možností.

V základní škole pracují na plný úvazek 3 pedagogičtí pracovníci a 2 pedagogičtí pracovníci na úvazky částečné. Z pedagogů je jeden muž. Všichni jsou pravidelně 1x ročně proškolováni v kurzech PO, BOZP a 1. pomoci. Dle časových, finančních možností a nabídek se zúčastňují DVPP. Navštěvují především kurzy týkající se výuky a kurzy, které zvyšují jejich kvalifikaci. Vyučující 1. ročníku je speciální pedagog, pomáhá dětem i rodičům v oblasti logopedie a specifických poruch učení. Všichni vyučující vzájemně spolupracují na jednodenních i dlouhodobých školních projektech, spolu s žáky je 2x ročně vydáván školní časopis a pořádají se kulturní vystoupení pro rodiče a veřejnost (akademie) spolu se Dny otevřených dveří a Jarmarkem. Pedagogičtí pracovníci, kromě plnění učebních osnov ve škole, navštěvují s dětmi okolí bydliště za účelem poznávání regionu, několikrát za rok navštěvují divadla a pořádají minimálně 2x ročně celodenní výlet. Nabyté zkušenosti mimo školu potom využívají ve výuce. Mnoho kulturních představení se pořádá v budově školy, což představuje ušetření finančních prostředků za dopravu.